Október 10–11, 2019, KOŠICE

Data a znalosti & WIKT 2019

Stretnutie odborníkov z akademického prostredia a praxe, jedinečná príležitosť pre prezentáciu výsledkov výzkumu a výmenu skúseností z praktického využitia metód, postupov a technológií v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva.

Data a znalosti

Data a znalosti je česko-slovenská odborná konferencia a súčasne komunitné stretnutie odborníkov zamerané na najlepšie postupy a vývojové trendy v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva, ako aj na využitie informačných technológií pri budovaní informačných systémov, vrátane výsledkov ich aplikácie v praxi.

Ide o 5. ročník konferencie, ktorá nadväzuje na dlhoročnú tradíciu dvoch prestížnych česko-slovenských konferencií: na konferenciu Datakon, ktorá existovala od roku 2000, kedy nadviazala na konferenciu s vtedy dvadsaťročnou tradíciou – Datasem, a na konferenciu Znalosti, ktorá existovala od roku 2001.

Témy tohto ročníka sú (avšak neobmedzujú sa len na):

 • Dátovo centrická bezpečnosť
 • Technológia blockchain
 • Multi-modelové databázové architektúry
 • Získavanie, ukladanie, spracovanie a vizualizácia veľkých dát (Big Data)
 • Tvorba, publikovanie a využívanie otvorených a prepojených dát (Linked Data)
 • Indexovanie a vyhľadávanie textových a multimediálnych dát
 • Procesy a roly v správe dát
 • Architektúry podnikových systémov
 • Strojové učenie, hlboké učenie, data mining (Data Science)
 • Detekcia anomálií
 • Anonymizácia a zachovanie súkromia pri dolovaní z dát
 • Aplikácia strojového učenia v bioinformatike, v počítačovom videní a pri spracovaní reči
 • Modelovanie používateľa, adaptívne a personalizované systémy
 • Pokročilé používateľské rozhrania softvérových a informačných systémov
 • Systémy pre správu znalostí v organizáciách
 • Expertné, inteligentné a agentové systémy, výpočtová inteligencia
 • Výpočtová lingvistika
 • Ontologické a konceptuálne modely
 • Automatické odvodzovanie a plánovanie

WIKT

14. ročník WIKT (Workshop on Intelligent Knowledge Technologies) sa zameriava na inteligentné a znalostne orientované technológie. Ide o pracovnú dieľnu, ktorá sa snaží podporiť posun organizácií smerom k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v tejto oblasti, ktorá sa stáva kľúčovým faktorom znalostnej ekonomiky.

Cieľom pracovnej dielne WIKT je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v oblasti inteligentných a znalostných technológií a možných spôsoboch ich riešenia. V neposlednom rade ide aj o výmenu skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov, spôsobov ich využitia a nasadenia pri riešení úloh v praxi.

Témy tohto ročníka sú (avšak neobmedzujú sa len na):

 • Znalostné technológie a ich aplikácie
 • Dolovanie v dátach a ich aplikácie
 • Big data, možné prístupy, vhodné technológie
 • Cloud, technické riešenia, aplikačné príklady
 • Modelovanie informácií a znalostí, reprezentácia sémantiky
 • Analýza a spracovanie informačných zdrojov
 • Sociálny web a jeho aplikácie, analýza sociálnych sietí
 • Personalizovaný web a jeho aplikácie, odporúčania
 • Spracovanie informačných zdrojov v českom/slovenskom jazyku
 • Sémanticky a servisne orientované architektúry
 • Usudzovanie a odvodzovanie

Call for Papers

Výzva k podávaniu príspevkov (Call for Papers) v PDF: Data_a_znalosti_WIKT_2019_CFP.pdf

Dôležité informácie

Termíny

Zaslanie abstraktov: 3 jún 2019 (pondelok)
Zaslanie plných verzií príspevkov: 17 jún 2019 (pondelok)
Oznámenie o prijatí príspevkov: 16 august 2019 (piatok)
Zaslanie finálnych verzií príspevkov: 30 august 2019 (piatok)
Termín včasnej registrácie a platby: 10 september 2019 (utorok)
Termín konferencie v Košiciach: 10 - 11 október 2019 (štvrtok a piatok)

Pokyny pre autorov

Príspevky je možné podať v českom, slovenskom, alebo anglickom jazyku. Rozsah článku je 2-4 strany v definovanom formáte. Autori môžu podávať príspevky v jednej z nasledujúcich kategórií:

 • Výskumný príspevok
 • Príspevok o prebiehajúcom výskume
 • Aplikačný príspevok
 • Projektový príspevok
 • Vizionársky príspevok
 • Doktorandské sympózium

Vzhľadom k formátu konferencie sú vítané aj príspevky, ktoré predstavia prebiehajúci alebo nedávno ukončený projekt. Všetky akceptované príspevky budú publikované v elektronickom zborníku Data a znalosti & WIKT 2019 s prideleným ISBN.

Príspevky musia byť pripravené v šablóne Springer LNCS. Z dôvodu zjednodušenia vytvárania zborníka akceptujeme len formát .docx, podrobné informácie sú uvedené v pripravenej šablóne pre Microsoft Word (DOTX šablóna). Rozsah príspevkov nesmie prekročiť 4 strany (pri vypracovaní camera-ready verzie akceptujeme príspevky až do rozsahu 6 strán, odporúčaná dĺžka príspevku je však 3-4 strany). Príspevky vložte podľa harmonogramu do konferenčného systému EasyChair. Prijaté príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú publikované v elektronickom zborníku príspevkov spojeného podujatia Data a znalosti & WIKT 2019 (zborník bude mať pridelené ISBN).

Pre definovanie kategórie príspevku sme vo formulári podania systému EasyChair použili Topics. Prosím, zvoľte v systéme len jednu kategóriu príspevku v danej časti formulára !

Pozvané prednášky

Program

Výbory

Programový výbor

BUTKA, Peter (FEI TU Košice) – predseda
 • BABIČ, František (FEI TU Košice)
 • BARLA, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • BARTÁK, Roman (MFF UK Praha)
 • BARTÍK, Vladimír (FIT VUT Brno)
 • BERKA, Petr (VŠE Praha)
 • BIELIKOVÁ, Mária (FIIT STU Bratislava)
 • BOHÁČIK, Ján (FRI ŽU Žilina)
 • BURGET, Radek (FIT VUT Brno)
 • DOSTAL, Martin (ZČU Plzeň)
 • FARKAŠ, Igor (FMFI UK Bratislava)
 • FIALA, Dalibor (ZČU Plzeň)
 • GENČI, Ján (FEI TU Košice)
 • GURSKÝ, Peter (PrF UPJŠ Košice)
 • HAVLICE, Zdeněk (FEI TU Košice)
 • HLUCHÝ, Ladislav (SAV Bratislava)
 • HOLEŇA, Martin (ÚI AV ČR)
 • HOLUBOVÁ, Irena (MFF UK Praha)
 • HORVÁTH, Tomáš (PrF UPJŠ Košice)
 • HRUŠKA, Tomáš (FIT VUT Brno)
 • HUJŇÁK, Petr (Per Partes Consulting Praha)
 • CHLAPEK, Dušan (VŠE Praha)
 • CHUDÁ, Daniela (FIIT STU Bratislava)
 • KLEČKOVÁ, Jana (ZČU Plzeň)
 • KLÉMA, Jiří (FEL ČVUT Praha)
 • KLÍMEK, Jakub (FIT ČVUT Praha)
 • KOMPAN, Michal (FIIT STU Bratislava)
 • KORDÍK, Pavel (FIT ČVUT Praha)
 • KRAJČI, Stanislav (UPJŠ Košice)
 • KRÁL, Pavel (ZČU Plzeň)
 • KŘEMEN, Petr (FEL ČVUT Praha)
 • KŘIVKA, Zbyněk (FIT VUT Brno)
 • KUČERA, Petr (Komix)
 • LABSKÝ, Martin (IBM TJW, Praha)
 • LACKO, Peter (FIIT STU Bratislava)
 • LACLAVÍK, Michal (Deloitte Digital)
 • LEVASHENKO, Vitaly (FRI ŽU Žilina)
 • MACH, Marián (FEI TU Košice)
 • MACHOVÁ, Kristína (FEI TU Košice)
 • MATIAŠKO, Karol (ŽU Žilina)
 • MIKULECKÝ, Peter (Univerzita Hradec Králové)
 • MOLHANEC, Martin (FEL ČVUT Praha)
 • MOUČEK, Roman (ZČU Plzeň)
 • NÁVRAT, Pavol (FIIT STU Bratislava)
 • NGUYEN, Giang (UI SAV Bratislava)
 • PARALIČ, Ján (FEI TU Košice)
 • PERGL, Robert (FIT ČVUT Praha)
 • PITNER, Tomáš (FI MU Brno)
 • POKORNÝ, Jaroslav (MFF UK Praha)
 • POPELÍNSKÝ, Lubomír (FI MU Brno)
 • RAUCH, Jan (VŠE Praha)
 • ŘEPA, Václav (FIS VŠE Praha)
 • RICHTA, Karel (FEL ČVUT Praha)
 • ROZINAJOVÁ, Viera (FIIT STU Bratislava)
 • RUDOVÁ, Hana (FI MU Brno)
 • SMRŽ, Pavel (FIT VUT Brno)
 • SRBA, Ivan (FIIT STU Bratislava)
 • STEINBERGER, Josef (ZČU Plzeň)
 • SVÁTEK, Vojtěch (VŠE Praha)
 • ŠALOUN, Petr (VŠB-TU Ostrava)
 • TVAROŽEK, Jozef (FIIT STU Bratislava)
 • VALENTA, Michal (FIT ČVUT Praha)
 • VOJTÁŠ, Peter (MFF UK Praha)
 • ZAMAZAL, Ondřej (VŠE Praha)
 • ZENDULKA, Jaroslav (FIT VUT Brno)
 • ZÍMA, Martin (ZČU Plzeň)

Miesto konania

Konferencia Data a znalosti a WIKT 2019 sa uskutoční v Kongres Hoteli Roca v Košiciach.