Vitajte na stránke Centra Hospodárskej informatiky

Produkujeme dátových analytikov, testerov, programátorov, vývojárov, softvérových inžinierov

Vstúp do nášho sveta

Štúdium


Hospodárska informatika na KKUI FEI TU v Košiciach predstavuje informaticky orientovaný študijný program, ktorý vychováva IT absolventov v súlade s aktuálnymi trendmi ako dátová analytika, mobilné aplikácie, získavanie dát prostredníctvom chytrých zariadení alebo User Experience. Tento odbor zabezpečuje výučbu vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijnom programe Hospodárska informatika.

Bakalárske štúdium

Absolvent získa štandardné informatické znalosti z oblasti návrhu a vývoja informačných systémov, programovania, mobilných aplikácií, správy počítačových sietí, databázových systémov, analýzy dát ako aj dobré ekonomické vedomosti. Absolvent ovláda základy projektového manažmentu, je schopný jednoducho a účelne prezentovať svoje nápady, má základný prehľad o IKT sektore a aktuálnych trendoch.

Inžinierske štúdium

Absolvent je schopný analyzovať, navrhovať, vytvoriť a posúdiť vhodnosť nasadenia pre rôzne typy informačných systémov. Má praktické zručnosti potrebné ku komplexnému spracovaniu a analýze rôznych vzoriek dát či už z biznis procesov, sieťovej prevádzky alebo senzorov. Absolvent je schopný spravovať IT služby, prevádzkovať a inovovať informačné systémy podnikov, inštitúcií, obchodných , správnych a verejných organizácií.

Doktorandské štúdium

Absolvent je schopný vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti; ovláda metódy a zásady vedeckej práce, dokáže formulovať a nachádzať riešenia problémov, uvedomuje si a zohľadňuje etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, spolupracovať s partnermi v zahraničí a efektívne využívať dostupné informačné zdroje; jasne formulovať prínos výstupov svojho výskumu pre rozvoj daného vedného odboru, študijného odboru alebo pre využitie v praxi.

AktualityProjekty


Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania

Trvanie: 2021-2024
VEGA projekt č. 1/0685/21
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care

Trvanie: 2020-2024
COST CA19137
Vedúci projektu: zodpovedný riešiteľ za TUKE, FEI: doc. Ing. František Babič, PhD.

Inteligentná platforma pre riadenie dodávateľského-odberateľského reťazca pre maloobchod

Trvanie: 2020-2022
ITMS 313012Q957
Vedúci projektu: zodpovedný riešiteľ za TUKE, FEI: doc. Ing. František Babič, PhD.

Accelerating Global science in Tsunami HAzard and Risk analysis

Trvanie: 2019-2023
COST CA18109
Vedúci projektu: zodpovedný riešiteľ za TUKE, FEI: doc. Ing. František Babič, PhD.

Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových

Trvanie: 2018-2022
APVV-17-0550
Vedúci projektu: projekt koordinuje prof. Daniel Pella (Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach), zodpovedný riešiteľ za TUKE, FEI: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Rebelion: Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách

Trvanie: 2018-2022
APVV-17-0267
Vedúci projektu: projekt koordinuje prof. Pavol Návrat (FIIT, STU v Bratislave), zodpovedný riešiteľ za TUKE, FEI: prof. Ing. Kristína Machová, PhD.

Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát

Trvanie: 2017-2021
APVV-16-0213
Vedúci projektu: projekt riešený v spolupráci s FIIT STU v Bratislave, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Data analytics for Generation Z

Trvanie: 2017-2019
IBM grant
Vedúci projektu: doc. Ing. František Babič, PhD.

IT Akadémia – inovácia predmetov na VŠ v oblasti Data Science

Trvanie: 2016-2020
projekt zo štrukturálnych fondov EU
Vedúci projektu: zodpovedný za riešiteľský tím v oblasti Data Science na FEI, TUKE: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Metódy a modely pre analýzu prúdov dát

Trvanie: 2016-2019
VEGA projekt č. 1/0493/16
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Zavedenie výučby analýzy veľkých dát

Trvanie: 2015-2017
KEGA (025TUKE-4/2015)
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

My v číslach
2

profesori

3

docenti

2

odborní asistenti

2

Vedecko-výskumní pracovníci

7

doktorandov

10

prebiehajúcich projektov

263

aktuálnych študentov bakalárskeho štúdia

73

aktuálnych študentov inžinierského štúdia

~500

úspešných absolventov inžinierského štúdia

Náš tím


Zoznámte sa s nami

Ing. Martin Sarnovský, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vedúci CHI

doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Docent


prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Profesor

prof. Ing. Kristína Machová, PhD.

Profesorka

doc. Ing. František Babič, PhD.

Docent


doc. Ing. Peter Bednár, PhD.

Docent

Ing. Viera Krešňáková, PhD.

Vedecko-výskumná pracovníčka

Ing. Anna Biceková, PhD.

Odborný asistent

Ing. Michal
Kolárik, PhD.

Vedecko-výskumný pracovník

Ing. Viera Anderková

doktorand

Ing. Oliver
Lohaj

doktorand

Ing. Jakub Ivan
Vanko

doktorand

Ing. Tomáš
Adam

doktorand

Ing. Lenka Kališková

doktorand

Ing. Miroslava Matejová

doktorand

Ing. Viliam Balara

doktorand

Povedali o nás


Partneribart
cost
fpt
global
ness
razdva

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach, Vysokoškolská 4, 04 001 Košice

055/602 25 72

hi.kkui.tuke@gmail.com

Centrum Hospodárskej Informatiky (CHI)
Katedra Kybernetiky a umelej inteligencie
Fakulta elektrotechniky a informatiky


KKUI
FEI
CHI
Top