Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát


Názov projektu v anglickom jazyku: Knowledge-based approaches for intelligent analysis of big data

Číslo projektu: APVV-16-0213

Doba riešenia projektu: 2017-2021

Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Anotácia projektu


Anotácia v slovenskom jazyku

Spracovanie a analýza veľkých dát predstavujú jednu z najväčších výziev, ktorá stojí pred odborníkmi v oblasti IKT už niekoľko rokov. Dôležitým sa stáva nielen samotný obsah a objem takýchto dát, ale aj kontext, v ktorom sú tieto dáta generované a využívané. Navrhovaný projekt sa zameriava práve na výskum a vývoj inteligentných metód umožňujúcich spracovanie a analýzu veľkých dát v širšom znalostnom kontexte, ktorý popisuje a charakterizuje takéto prostredie. Zameriame sa nielen na veľké dáta statického charakteru ako napr. reťazce DNA/RNA/proteínov, ale aj dynamicky sa meniace prúdy dát v čase, ktoré môžu byť reprezentované dátami z prevádzky rôznych druhov kritických sieťových infraštruktúr, dátami zo sociálnych sietí alebo z rôznych sietí senzorov a inteligentných zariadení. Hlavným cieľom projektu je návrh a verifikácia nových adaptívnych metód pre analýzu veľkých dát v dynamicky sa meniacom prostredí, ktoré budú schopné extrahovať nové znalosti a integrovať ich so znalostným modelom prostredia.


Anotácia v anglickom jazyku

Processing and analysis of big data represent one of the biggest challenges faced by professionals in the field of ICT for several last years. It is becoming important not only the content and volume of such data, but also the context in which this data is generated and used. The proposed project is focused just on research and development of intelligent methods enabling the processing and analysis of big data in the broader knowledge context, which describes and characterizes such an environment. We focus not only on big data with static character, such as DNA/RNA/protein sequences, but also on dynamically changing data streams, which can be represented by the operation data from the different types of critical network infrastructure, data from social networks or networks of different sensors and smart devices. The main objective of the project is to design and verify new adaptive methods for analyzing big data in a dynamic environment, able to extract new knowledge and to integrate them with the knowledge model of the environment.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je návrh a verifikácia nových adaptívnych metód pre inteligentnú analýzu veľkých dát v dynamicky sa meniacom prostredí, ktoré by boli schopné extrahovať nové znalosti v súlade so znalostným modelom prostredia. Interakcia medzi vstupnými dátami a prostredím zároveň determinuje aj dekompozíciu hlavného problému na nasledujúce čiastkové výskumné úlohy:

  1. Návrh dynamických znalostných modelov, ktoré budú reprezentovať kľúčové charakteristiky a závislosti skúmaných prostredí typických pre riešené výskumné úlohy.

  2. Návrh a verifikácia adaptívnych inkrementálnych metód pre predikciu udalostí na základe rozšíreného znalostného kontextu.

  3. Návrh a verifikácia metód pre zhlukovanie, popisnú analýzu a vizualizáciu, ktoré umožnia hľadanie nových kauzálnych vzťahov v dátach na základe príslušného dynamického znalostného modelu.

Spolupráca s praxouRiešiteľský kolektívRiešitelia z FEI, TUKE
prof. Ing. Ján Paralič,PhD. - vedúci riešiteľ
Ing. Peter Bednár, PhD. - vedúci PB1
doc. Ing. Peter Butka, PhD. - vedúci PB3
doc. Ing. František Babič, PhD. - zástupca vedúceho PB4
Ing. Martin Sarnovský, PhD. - zástupca vedúcej PB2

doc. Ing. Kristína Machová, PhD.
Ing. Miroslav Smatana, PhD.
Ing. Michal Vadovský, PhD.
Ing. Zuzana Pella
Ing. Juliana Ivančáková
Ing. Ľudmila Pusztová
Ing. Pavol Šatala
Ing. Viera Maslej Krešňáková
Ing. Vladimír Gašpar, PhD.
Ing. Miroslava Muchová, PhD.
Ing. Martin Mikula, PhD.
Riešitelia z FIIT, STU
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. - vedúca tímu FIIT,STU
doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. - vedúca PB2

doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Ing. Miroslav Blšták
Mgr. Tomáš Jarábek
Ing. Matej Kloska
Mgr. Peter Laurinec
Ing. Marek Lóderer
Ing. Jaroslav Loebl
Ing. Miriama Pomffyová
Ing. Jakub Ševcech
Ing. Petra Vrablecová
Ing. Róbert Magyar

Výstupy


KKUI
FEI
CHI